loader image

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest INTEC S.A. (zwany dalej „Administratorem” lub INTEC), z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33D tel. 71 348-18-18, e-mail: biuro@intec.com.pl.

2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zwana dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

3. Cele przetwarzania danych osobowych:
• prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
• realizacja zapytań i zamówień od klientów,
• inne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez INTEC S.A.

4. Dane osobowe pracownika będą przechowywane przez cały czas trwania stosunku pracy, a w zakresie wymaganym przez przepisy prawa także po ustaniu stosunku pracy.

5. Dane osobowe udostępnione przez inne osoby będą przetwarzane wyłącznie w celach, związanych z prowadzoną przez INTEC działalnością gospodarczą i przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia poszczególnych czynności, wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez INTEC.

6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Żądania można wnosić drogą elektroniczną, na adres: a.pieles@intec.com.pl lub k.mocko@intec.com.pl, DW: biuro@intec.com.pl. Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 30 dni po wniesieniu żądania.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w ust. 3 powyżej. Niepodanie danych będzie skutkowało nienawiązaniem lub zaprzestaniem współpracy z INTEC S.A.

9. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.