loader image

Realizacje

Listy referencyjne

Stacje redukcyjno-schładzające

Lp.

Rok

Obiekt

Przedmiot

Zakres

Referencje / w realizacji

1.

2023

Elektrociepłownia Łąkowa w Grudziądzu

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu

Dostawa schładzacza lancowego z dyszami z hydrauliczną atomizacją z komorą schładzania DN700 wraz z armaturą odcinającą

W realizacji

2.

2023

TAMEH Polska Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa

Modernizacja SRS-14

Wykonanie projektu w branży technologicznej, AKPiA i elektrycznej, dostawa i montaż stacji redukcyjno-schładzającej wraz z armaturą odcinającą oraz zaworami bezpieczeństwa, dostawy i montaże w branży AKPiA i elektrycznej, wykonanie prac systemowych, udział w rozruchu, przeszkolenie obsługi

W realizacji

3.

2023

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno

Awaryjna przebudowa stacji redukcyjno schładzającej
A0LBA30 Bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe
Jaworzno

Przeprojektowanie gniazda zaworu, dostawa, montaż gniazda w stacji, wykonanie projektu zabudowy trójników w rurociągach obejściowych stacji oraz zasuwy, montaże AKPiA i elektryczne, aktualizacja wytycznych do algorytmu sterowania, modernizacja zaworu regulacyjnego, ustawienie napędu, uruchomienie, optymalizacja, szkolenie obsługi

 

4.

2022-2023

EC Anwil S.A.

Modernizacja turbozespołu TG4 wraz z zabudową dedykowanej stacji redukcyjno-schładzającej

Wykonanie kompleksowych prac i dostaw AKPiA, systemowych oraz elektrycznych, dostaw armatury przemysłowej (odcinającej oraz regulacyjnej) oraz wykonania projektów w branży AKPiA,  elektrycznej i technologicznej

W realizacji

5.

2022-2023

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej RS1 na bloku nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Wykonanie projektu wykonawczego, demontaż istniejącego układu wraz z armaturą, dostawą i montaż armatury regulacyjnej, remont pozostałej armatury stacji oraz wykonanie niezbędnych modyfikacji w miejscu istniejącej stacji redukcyjno–schładzającej.

W realizacji

6.

2022

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Wykonanie modernizacji stacji 20SR zasilającej kolektor 18 atm

Inwentaryzacja obiektu, wykonanie projektu w branży mechanicznej, elektrycznej i AKPiA, dostawa kompletnej stacji, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej, demontaże, montaże, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

 

7.

2022

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Modernizacja stacji redukcyjnej pary 2,5 MPa w Wydziale Kwasu Azotowego Jednostki Produkcyjnej Nawozy

Dostawa i zabudowa zaworu redukcyjnego pary 2,5/1,5 MPa na istniejącej stacji redukcji pary wraz z AKPiA oraz armaturą odcinającą; dostawa i zabudowa nowej stacji redukcji pary 2,5 MPa/0,6 MPa, wykonanie dokumentacji powykonawczej

 

8.

2022

Veolia Energia Łódź S.A.

Modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej SRS2 w EC-3 Veolia Energia Łódź SA.

Wykonanie projektu przebudowy stacji RS1, w tym uzgodnienia UDT, wykonanie przeglądu armatury oraz napędów elektrycznych, wymiana części strategicznych, dostawa i montaż nowej armatury, dokumentacja zmian AKPiA

 

9.

2022

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

 

Dostawa dwóch stacji redukcyjno-schładzających wraz z armaturą towarzyszącą

 

10.

2021-2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Dostawa dwóch stacji redukcyjno-schładzających wraz z armaturą towarzyszącą

 

11.

2021-2022

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe
Jaworzno

Modernizacja układu pary pomocniczej z Elektrowni Jaworzno II do kolektora blokowego dla Bloku J910 MW

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie dwóch stacji wraz z
przynależną armaturą, rurociągami, układem wody wtryskowej wyposażonym w pompy kondensatu 2×100%.

 

12.

2021-2022

EC Anwil S.A.

Budowa stacji redukcyjno-schładzającej 4,0/1,9 MPa w EC Anwil S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej w branży AKPiA, stworzenie algorytmu sterowania, dostawa armatury odcinającej, zwrotnej, regulacyjnej, stacji redukcyjno-schładzającej, zaworu bezpieczeństwa, tłumika na parze zredukowanej za stacją oraz tłumika na wodzie, pomp na wodzie wtryskowej, króćców pomiarowych, montaże branż AKPiA i elektrycznej, uruchomienia AKPiA, elektryczne i systemowe, szkolenia operatorskie, opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

 

13.

2020 –

JSW KOKS S.A – Oddział KKZ z siedzibą w Radlinie

Budowa bloku energetycznego palanego gazem koksowniczym w JSW KOKS KKZ – Koksownia Radlin

Dostawa trzech stacji redukcyjno-schładzających, wydanie wytycznych zabudowy stacji, wydanie wytycznych dla logik sterowania stacji, nadzór montażowy, udział w uruchomieniu stacji

W realizacji

14.

2020-2021

EC Anwil S.A.

Budowa rurociągu pary wodnej 4,0 MPa od Elektrociepłowni (EC) do Zakładu Saletry (A-2) oraz zabudowa stacji redukcyjnej w EC Anwil S.A.

Wykonanie projektu w branży technologicznej (projekt stacji redukcyjno-schładzającej), AKPiA, elektrycznej i systemowej, dostawy armatury przemysłowej z napędami i krańcówkami mechanicznymi, prace montażowe AKPiA, elektryczne, uruchomienia systemowe, szkolenia

 

15.

2019-2020

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Zabudowa schładzacza pary do członu ciepłowniczego bloku B w Elektrowni Pomorzany dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Modernizacja członu ciepłowniczego bloku B – projekt, dostawy, demontaże, montaże, odbiory, likwizacja kolizji, nadzór nad montażem, próby funkcjonalne oraz dokumentacja odbiorowa dla schładzacza pary do członu ciepłowniczego bloku B oraz dedykowanych rurociągów odprowadzenie mieszanki parowo-powietrzej z wymienników ciepłowniczych XP1-XP4 do kolektora odsysania pary z dławnic turbiny bloku A oraz B

 

16.

2018-2020

CEZ SKAWINA S.A.

Zabudowa stacji redukcyjno-schładzającej (RS) przeznaczonej do zasilania wymienników ciepłowniczych WO-4 oraz kolektora pary technologicznej parą przegrzaną

Wykonanie prac projektowych, dostaw armatury i aparatury, prac montażowych w branży AKPiA i elektrycznej, udział w uruchomieniach

 

17.

2018-2020

Tameh Polska Sp. Z o.o. ZW Kraków

Budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków

Zaprojektowanie i dostawa stacji redukcyjno schładzającej SRS rozruchowo-zrzutowej oraz zaprojektowanie i dostawa stacji redukcyjno schładzającej pracującej w układzie automatycznej regulacji ciśnienia i temperatury pary zredukowanej 0,8MPa(g) w miejscu istniejącej stacji URO 2B.

 

Specjalistyczne instalacja dla energetyki (walczaki, by-passy wymienników regeneracyjnych WP itp..)

Lp.

Rok

Obiekt

Przedmiot

Zakres

Referencje / W realizacji

1.

2022-2023

PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Dolna Odra

Zabudowa Stacji Rozruchowej  dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

Kompleksowe zaprojektowanie, wytworzenie (wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń), zainstalowanie, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji kompletnej Stacji Rozruchowej z instalacjami pomocniczymi.

W realizacji

2.

2022-2023

ZE PKN ORLEN S.A. w Płocku

Modernizacja rurociągów wysokoprężnych pary 13,6MPa/540oC w ZE PKN ORLEN S.A. w Płocku

Wykonanie dostaw, demontażu i montażu elementów w branży elektrycznej, AKPiA łącznie z DCS, przeprowadzenie wymaganych prób, udziału w uruchomieniu i odbiorach końcowych

W realizacji

3.

2022-2023

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków  nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami  i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej

Wykonanie projektów w branży technologicznej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i AKPiA, dostaw i prac AKPiA, elektrycznych, budowlanych, dostaw i prac w branży mechanicznej (dostawa słupów i podparć KER, montaż słupów nowoprojektowanej estakady, montaż i spawanie rurociągów izolacja rurociągów), dostaw i montaży armatury

W realizacji

4.

2022-2023

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Wymiana wybranych siłowników na bloku BC-2 i BC-3 w EC Wrocław

Wykonanie projektu, dobór, dostawa, demontaż i montaż siłowników elektrycznych, wykonanie dostosowawczych prac w systemie, prace uruchomieniowe, wykonanie prób funkcjonalnych i optymalizacja

W realizacji

5.

2022

Veolia Energia Poznań S.A.

Modernizacja układu wody zasilającej do podgrzewaczy 10LAD10 i 10LAD20

Dostawa i montaż armatury regulacyjnej, odcinającej, AKPiA, wykonanie prac systemowych.

 

6.

2022

Veolia Energia Poznań S.A.

Automatyzacja procesu odsalania kotła bloku BK100

Opracowanie koncepcji przeprowadzenia modernizacji odsalania na bloku BK100, wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektem AKPiA, realizacja modernizacji odsalania na obiekcie wraz z podłączeniem do DCS, przeprowadzenie testów oraz uruchomienie zmodernizowanego systemu odsalania, wykonanie dokumentacji powykonawczej

 

7.

2022

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja instalacji do pomiarów poziomu w walczaku kotła bloku nr 10 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji w branży technologicznej, mechanicznej, AKPiA, dostawa 3 kompletów kolumn pomiarowych wraz z przetwornikami radarowymi oraz wszystkimi niezbędnymi elementami i urządzeniami do realizacji zadania, prace demontażowe i montażowe, uruchomienia układów pomiarowych

 

8.

2021 –

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.

Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego

Wykonanie m.in. inwentaryzacji i ekspertyz istniejących obiektów i instalacji, analizy HAZOP i SIL, projektów w branży technologicznej i mechanicznej, architektoniczno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynierskiej

W realizacji

9.

2021-2022

Enea Połaniec S.A.

Program 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe na potrzeby projektu realizowanego na bloku nr 4 w Elektrowni Połaniec

Wykonanie projektu wykonawczego, powykonawczego  zasilania transformatora i falownika, dostawa i montaż transformatora i falownika, udział w uruchomieniu, dostawa armatury odcinającej ręcznej i elektycznej

 

10.

2021

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

Remont stacji mazutowych przypalnikowych oraz palników olejowych na kotle nr 8 w Elektrowni
Dolna Odra

W zakresie zadania m.in.: wymiana stacji mazutowych (kompleksowe przerobienie stacji przypalnikowej w celu dostosowania warunków technicznych do nowych zaworów), dostawa i wymiana wszystkich krańcówek na układzie sterowania zapalarkami i palnikami olejowymi, dostawa i wymiana części do remontu zapalarek i palników olejowych, weryfikacja lanc olejowych pod względem ich parametrów technicznych, wykonanie wszystkich niezbędnych korekt w algorytmach sterowania palnikami olejowymi i zapalarkami, uzgodnienia z CLDT i UDT, optymalizacja pracy układów palników olejowych w zakresie remontu, przeprowadzenie prób palników olejowych z udziałem inspektorów CLDT i UDT

 

11.

2021

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Remont armatury podczas
remontu kapitalnego bloku nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Wykonanie remontu armatury regulacyjnej i odcinającej na upustach turbiny, upustach pary do turbiny 1K12, na zasilaniu ZZ1, regeneracji wysokoprężnej XW, w obrębie RW2, w obrębie kolektora pary 1,8 MPa, 0,4 MPa oraz RS-1, wody zdemineralizowanej, rozprężacza odwodnień RW1, kondensatu głównego

 

12.

2020-2021

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Odtworzenie nastawni nawęglania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Zaprojektowanie nowych obwodów zasilania dla wszystkich odbiorników znajdujących się w nastawni nawęglania, tj. systemy sterowania i wizualizacji, wykonanie projektu w branży systemowej, ppoż, teleinformatycznej, budowlanej, przebudowa istniejącego pomieszczenia pod nastawnią nawęglania, wykonanie nowej instalacji zasilania, oświetlenia, klimatyzacji, teletechnicznej, instalacji sanitarnej, montaż systemu wizyjnego

 

13.

2020-2021

EC Veolia Poznań

Modernizacja kotłów PTWM180 nr KW1 i KW2

Wykonanie prac „pod klucz” obejmujących zaprojektowanie, dostawę, roboty demontażowe i montażowe, udział w uruchomieniach, odbiorach instalacji zasilania elektrycznego i automatyki

 

14.

2020-2021

GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Odtworzenie instalacji palników mazutowych na bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji rozpałkowej kotła w zakresie zadania na potrzeby uzgodnień w CLDT/UDT, wykonanie obliczeń SIL, demontaż istniejących układów i instalacji, dostawa i montaż m.in. nowych węzłów przypalnikowych, aparatury AKPiA, instalacji powietrza chłodzącego i czyszczącego niezależnym źródłem sprężonego powietrza, układu powietrza sterowniczego AKPiA, instalacji tras gazowych wraz z przynależnymi jej elementami, instalacji pneumatycznej do sterowania wysuwem lancy palnikowej, wykonanie niezbędnych prac systemowych, dostosowanie instalacji sygnalizacji p.poż w obrębie wszystkich palników, wykonanie pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych i AKPiA odtwarzanych istalacji

 

15.

2020 – 2021

Enea Połaniec S.A.

Dostawa stacji ciepłowniczej o mocy ok. 2 MWth do nagrzewania wody kotłowej

Dostawa i montaż stacji ciepłowniczej, zabudowanej na ramie stalowej. Zakres prac: część cieplno-maszynowa (dostawa i montaż płaszczowo-rurowego wymiennika wody obiegowej, zaworów regulacyjnych z napędami elektrycznymi, armatury dodatkowej), część automatyki i elektryczna (wprowadzenie bezpośrednich przyłączy kablowych i torów sygnałowych do szafy rozdzielczej), część budowlana (zabudowanie urządzeń, zamocowań, zawiesi rurociągów oraz szafy rozdzielczej)

 

16.

2020 – 2021

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Odtworzenie instalacji palników mazutowych na bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji rozpałkowej kotła w zakresie odtworzenia inslatacji palników mazutowych na potrzeby uzgodnień w CLDT/UDT oraz wykonanie obliczeń SIL, dostawa i montaż m.in. aparatury AKPiA, zapalarek wraz ze skrzynkami sterowniczymi, zespołów nadzoru płomieni gazowego i mazutowego, armatury odcinającej parę i mazut, wykonanie niezbędnych prac systemowych, wykonanie pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych i AKPiA

 

17.

2020-2021

Veolia Energia Poznań S.A. EC Karolin

Modernizacja palników olejowych kotłów PTWM 180

Wykonanie prac projektowych (w branży AKPiA wraz z uzgodnieniami CLDT i analizą niezgodności SIL; w branży elektrycznej obejmujących m.in. modernizację istaniejącej rozdzielni na potrzeby kotłów PTWM180, zasilanie wentylatorów WP), demontaży, montaży w zakresie AKPiA, udział w uruchomieniach i odbiorach

 

18.

2020

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Wymiana przepływów bilansowych w EC Czechnica i EC Wrocław

Wymiana ciepłomierzy na magistralach ciepłowniczych, legalizacja ciepłomierzy na wodzie uzupełniającej

 

19.

2019-2020

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Remont zapalarek i palników olejowych na kotle nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

W zakresie zadania m.in.: opracowanie projektu unifikacji napędów zapalarek i palników olejowych, dobór, dostawa i wymiana siłowników do zapalarek i lanc olejowych, wykonanie korekt w algorytmach sterowania, wykonanie dokumentacji mechanicznej

 

20.

2019-2020

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Wymiana armatury na układach pomocnicznych turbozespołu nr 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Modernizacja armatury oraz części rurociągowej z materiałów węglowych oraz stopowych będących w zakresie odbiorów UDT, obejmująca wykonanie projektów wykonawczych w zakresie mechanicznym i AKPiA wraz z wymaganiami i uzgodnieniami z CLDT, UDT, dostawę armatury, prace montażowe AKPiA i elektryczne, uruchomienia, próby i optymalizacje

 

21.

2019-2020

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Remont średni rozszerzony turbozespołu nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Wykonanie dokumentacji projektowej, prac elektrycznych, AKPiA, dostaw armatury, uruchomienie i optymalizacja

 

22.

2019

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Modernizacja układu chłodzącej w EC Wrocław

Wykonanie projektu technicznego we wszystkich branżach, optymalizacja pracy układu wody wtryskowej, prace systemowe, dostawa armatury

 

23.

2019

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Remont głównych zasuw parowych DN300, zasuw rozruchowych DN200, zaworów obejściowych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem z UDT technologii naprawy armatury

 

24.

2018-2020

Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Modernizacja zabezpieczeń technologicznych kotłów OP230 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie projektowanych rozwiązań z CLDT oraz UDT, wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań blokadowych, prace obiektowe, testy i odbiory techniczne

 

25.

2018-2020

PGE Energia Ciepła S.A Elektrownia Pomorzany

Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu
suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206

Zaprojektowanie, dostawy, montaż, implementacja algorytmów sterowania i komunikacja z istniejącym systemem DCS, oprogramowanie i uruchomienie systemu DCS, wykonanie badań pomiarów i prób, udział w rozruchu instalacji, opracowanie dokumentacji jakościowej i podwykonawczej

 

26.

2018-2019

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Modernizacja aparatury AKPiA kotła wodnego WP120/K-3 w EC Wrocław

Wykonanie prac AKPiA oraz modernizacja systemu

 

27.

2018-2019

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Odtworzenie systemu sterowania i nadzoru Ovation blokach 1 i 2 oraz rozbudowa o nowe układy sterowania palników rozpałkowych i odżużlacza ww. bloków w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Przeniesienie układu sterowania instalacją palników mazutowych bloku nr 1 i 2 z szaf sterowników SIMATIC do DCS OVATION w zakresie instalacji palników mazutowych oraz instalacji odżużlania kotła K1 i K2, prace instalacyjno-montażowe związane z modernizacją bloku 1 i 2

 

28.

2018-2019

Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia

Wykonanie automatyzacji i wizualizacji istniejącej infrastruktury EC wraz z przygotowaniem
komunikacji do nowego DCS-a

Kompleksowe wykonanie zadania. W zakresie m.in.. wykonanie dokumentacji technicznej we wszystkich branżach, wykonanie prac systemowych, dostawa i montaż AKPiA, wymiana armatury, uruchomienie aparatury obiektowej i systemu automatyki wraz z powiązanymi istniejącymi układami AKPiA

 

29.

2018-2019

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda-Mątwy”

Wykonanie kompleksowej wymiany armatury instalacji rozruchowej wraz z instalacją wydmuchu i rurociągami oraz wykonanie kompleksowej wymiany armatury zrzutu awaryjnego z walczaka dla kotłów K1-K4 typu OP110 w EC Inowrocław

Wykonanie wielobranżowego projektu nowej instalacji wydmuchu z zaworów rozruchowych i bezpieczeństwa, wymiana armatury, weryfikacja instalacji elektrycznej i sterowania zgodnie ze standardami CSP, wykonanie niezbędnych zmian algorytmów sterowania w systemie DCS, uruchomienie instalacji

 

30.

2018

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

Remont turbozespołu oraz urządzeń pomocniczych bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra

Dostawa przepustnic DN1600 PN10, DN1200 PN10, przekładni AUMA, zaworu bezpośredniago działania AMOT, odgazowywacza, chłodnic i filtrów z firmy Binko, montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, uruchomienie układów, zakończenie optymalizacji

 

31.

2017-2019

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja mazutowni

Projekt podstawowy (część ogólna, technologiczno-konstrukcyjna, elektryczna, AKPiA, teletechniczna), projekt budowlany, wykonawczy i powykowawczy; prace w branżach: budowlanej, technologicznej, AKPiA i elektrycznej, szkolenia, dostawy

 

Instalacje przemysłowe (wytwornice pary, modernizacje, instalacje wodorowe, itp.)

Lp.

Rok

Obiekt

Przedmiot

Zakres

Referencje / w realizacji

1.

2023

ANWIL S.A.

Budowa nowego źródła szczytowo-rezerwowego pary – KPŚ II na terenie Zakładowej Elektrociepłowni ANWIL S.A. we Włocławku

Zabudowa źródła szczytowo-rezerwowego produkującego parę o ciśnieniu 4,0 MPa i wydajności maksymalnej netto  50 Mg/h oraz dwóch źródeł produkujących parę o ciśnieniu 0,8 MPa i wydajności maksymalnej netto 50 Mg/h.
W zakresie m.in: wykonanie projektów w branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, AKPiA, teletechnicznej, instalacji wentylacji, instalacji wod-kan i ppoż, dostawy i montaże trzech kotłów parowych o wydajności netto 50 Mg/h każdy, trzech zbiorników wody zasilającej z odgazowywaczami, stacji korekcji wody, pomp wody zasilającej, rozprężaczy oraz zbiorników kondensatów, dwóch stacji redukcyjno-schładzających i trzech stacji dla zapewnienia pary na potrzeby własne dla każdego z trzech kotłów, dostawy i montaże AKPiA, elektryczne, teletechniki.

W realizacji

2.

2022-2023

Gaj Oławski

Budowa jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0 MW

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i nadzór nad montażem oraz pierwszym uruchomieniem stacji redukcji ciśnienia wodoru wraz z niezbędną armaturą, niezależnym układem chłodzenia/grzania wodoru odseparowanym od instalacji czynnika chłodzącego, zbiornikiem buforowym o pojemności min. 1,2m3/40bar

W realizacji

3.

2022-2023

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik

Zaprojektowanie i wybudowanie (w formule „pod klucz”) kotłowni rozruchowej z dwoma wytwornicami pary dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik

Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz”) kotłowni rozruchowej z dwoma jednakowymi wytwornicami pary, każda o wydajności parowej netto nie mniejszej niż 20 Mg/h, wyposażonych w palniki dostosowane do spalania dwóch paliw (oleju lekkiego oraz gazu ziemnego)

W realizacji

4.

2022

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

Wymiana magistrali wodorowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

Wykonanie zadania w formule „pod klucz”. W zakresie m.in. wykonanie projektu w branży technologicznej, AKPiA i elektrycznej, dostawy i montaże w branży mechanicznej, elektrycznej i AKPiA, dostawa i montaż armatury, wymiana modułu wytwórczego elektrolizera, czujnika HTA, wykonanie przeglądu rocznego elektrolizera

W realizacji

5.

2021-2022

PKN Orlen S.A.

Modernizacja BMS na kotłach K1-K7 w Zakładzie Elektrocieplowni w PKN Orlen S.A.

Wyznaczenie parametrów odniesienia dla rozliczenia w okresie ruchu próbnego, analiza technologiczna możliwości współspalania na palnikach, analiza bezpieczeństwa spalania, opiniowanie z korektą nastaw zabezpieczeń i wyznaczanie poziomu alarmów, udział w obszarze uzgodnień z CLDT, przygotowanie i uzgodnienie procedury czyszczenia rurociągów gospodarki paliwowej

 

6.

2021

Enea Połaniec S.A.

Podgrzew układu recyrkulacji spalin elektrofiltra dla bloku nr 4

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej na kanałach spalin, rurociągach pary i kondensatu, dostawa nagrzewnicy, armatury ręcznej oraz armatury z napędami na rurociągach pary i kondensatu, dostawa falownika i transformatora, zasilenie wentylatora recyrkulacji spalin, wentylatora powietrza zaporowego, siłowników odcinających i regulacyjnych oraz pomiarów przepływu z rozdzielnic technologicznych, okablowanie do systemu sterowań urządzeń i pomiarów

 

7.

2020-2022

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektownia Łaziska z Łaziskach Górnych

Budowa pilotowej instalacji badawczej w ramach projektu pn. „Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz  ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi
power-to-gas

Kompleksowe wykonanie zadania. W zakresie m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wymaganych pozwoleń, dostawa i montaż m.in. ogniwa SOE, ogniwa MCFC, węzła przygotowania spalin, węzła przygotowania sprężonego powietrza oraz węzła przygotowania gazu do instalacji CO2-SNG, integracja modułu dostarczonych ogniw z pozostałymi węzłami

 

8.

2020

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie

Opracowanie koncepcji oraz zaprojektowanie modernizacji zabezpieczeń technologicznych FSC na blokach 1, 2, 3, 4 w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie

Inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowanie koncepcji modernizacji zabezpieczeń technologicznych, uzgodnienie warunków i zakresu modernizacji z UDT, dostarczenie kompletnego projektu modenizacji uzgodnionego z UDT dla bloków 1-4

 

9.

2019-2021

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Odtworzenie aparatury obiektowej systemu sterowania i automatyki Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin bloków 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Kompleksowe wykonanie zadania. W zakresie m.in. dostawy i montaże w zakresie AKPiA, dostawa i montaż układów sterowań i regulacji, wykonanie prac systemowych, sprawdzenie pomontażowe

 

10.

2019

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

Montaż układu pomiarowego opartego na technice laserowej w wykonaniu przemysłowym, zastosowanym w strefach zagrożonych wybuchem na kotle bloku nr 6